INNE DUŻE PROJEKTY

Oczyszczalnia ścieków w Gliwicach


Nazwa kontraktu: Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Lata realizacji: 2011-2013

Opis projektu

W ramach przedmiotowej inwestycji POLAQUA zrealizowała prace polegające na modernizacji i rozbudowie centralnej oczyszczalni ścieków w Gliwicach.

Swoim zakresem roboty objęły:

  • w mechanicznej części oczyszczalni: budowę stacji zlewczej jednostanowiskowej dla przyjęcia ścieków dowożonych, zainstalowanie trzeciej kraty mechanicznej w kratowni, budowę trzeciego piaskownika, a także modernizację obiektu komory dopływowej i osadników wstępnych.
  • w części biologicznej oczyszczalni: budowę czwartego reaktora biologicznego wraz z komorą rozdziału ścieków, budowę czwartego osadnika wtórnego wraz z jego komorą osadową oraz nową komorą pomiarową osadu recyrkulowanego, a także budowę stacji dozowania źródła węgla.
  • w części osadowej oczyszczalni: budowę dwóch dodatkowych komór fermentacyjnych wraz ze stacją operacyjną dla tych komór, budowę dodatkowego zbiornika osadów przefermentowanych, budowę zbiornika retencyjnego wód osadowych, zainstalowanie wirówki do odwadniania osadów, budowę pomieszczenia kontenera i hali magazynowej dla osadu odwodnionego, a także wykonanie instalacji do dezintegracji osadu wtórnego (w stacji SOKFN).
  • ponadto wykonano hermetyzację obiektów uciążliwych zapachowo – zarówno nowych jak i istniejących, z ich wentylacją i oczyszczaniem powietrza odlotowego na biofiltrach, modernizację obiektu stacji generatorów z kotłownią oraz elementy towarzyszące tj. nowe sieci technologiczne, obiekty sieciowe, sieci elektryczne, system automatyki, drogi itd.  

Celem modernizacji było polepszenie stanu środowiska poprzez właściwe oczyszczenie ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Gliwicach do odbiornika (rz. Kłodnica) i odpowiednie zagospodarowanie osadów powstających w czasie oczyszczania ścieków, usprawnienie węzła mechanicznego, wybudowanie i zmodernizowanie obiektów węzła biologicznego i osadowego oraz wyeliminowanie uciążliwości odorowej.  

Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum, którego liderem było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., a partnerami: AWBUD S.A. i MELBUD S.A.