INNE DUŻE PROJEKTY

Oczyszczalnia ścieków w Unieściu


Nazwa kontraktu: Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

Inwestor: Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

Lata realizacji: 2017-2019

Opis projektu

W ramach przedmiotowej inwestycji POLAQUA zrealizowała prace polegające na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Unieściu.

Swoim zakresem roboty objęły:

  • w  mechanicznej części oczyszczalni: komorę rozprężną, budynek krat, piaskowniki wirowe, komorę przelewową, komorę pomiarową ścieków surowych, punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków i pompownię retencjonowanych ścieków.
  • w biologicznej części oczyszczalni: reaktor biologiczny, komorę rozdziału przed osadnikami wtórnymi, 2 osadniki wtórne radialne, komorę pomiarową ścieków oczyszczonych, punkt poboru ścieków, budynek dmuchaw, stację dozowania pix-u, stację dozowania źródła węgla, komory osadowe i pompownię osadu i części pływających.
  • w osadowej części oczyszczalni: komorę tlenową stabilizacji osadu, zagęszczacze grawitacyjne osadu, stację odwadniania osadu, silos na wapno i pompownię osadów i ścieków.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy zrealizować inwestycję, której celem jest nie tylko ochrona zasobów wodnych Gminy Mielno, powiatu koszalińskiego i województwa zachodniopomorskiego, ale także ochrona i zachowanie stanu ekologicznego wód jeziora Jamno i Bałtyku.